چه استفاده هایی از پیلوت مجاز است؟

چه استفاده هایی از پیلوت مجاز است؟

پارکینگ، انباری، تأسیسات، سالن مدیریت مجموعه، نمازخانه، سایر فضاهای عمومی مورد استفاده برای ساکنین. (در صورت تأمین پارکینگ کلیه واحدهای مسکونی در پیلوت امکان استفاده حداکثر یک واحد مسکونی با ارتفاع تمام شده پیلوت مجاز است که مساحت قسمت مسکونی به تراکم افزوده می شود.)

ارتفاع مفید پیلوت حداقل 2/20 از کف تا زیر سقف و حداکثر 3/30 تا روی سقف تمام شده می باشد. (پیلوت در همه شهر به جز بافت تاریخی و محدوده واجد ارزش بافت فرسوده قابل استفاده است.)