کارگروه آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمانی

کارگروه آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمانی

 

در پی سلسله نشست های وحدت رویه اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری، جلسه کارگروه آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان (ملاک عمل در کمیسیون ماده صد) با حضور نمایندگان دادگستری، استانداری و شورای اسلامی شهر در روز شنبه بیست و چهارم آذرماه در دفتر مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها تشکیل گردید.

علی نوری مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها ضمن بیان کلیات آئین نامه تهیه شده، هدف از آن را منطقی تر نمودن ارزش معاملاتی ساختمان به منظور رعایت عدالت در سطح شهر با لحاظ کردن موقعیت املاک از طریق تأثیر قیمت منطقه ای ملک در مبلغ ارزش معاملاتی عنوان نمود.

در ادامه ضمن بیان نکته نظرات اعضاء درخصوص جزئیات آئین نامه به نحوی که قابلیت اجرا داشته و رعایت عدالت در پرونده های مختلف توافق حاصل شود،  قرار شد آئین نامه مورد توافق پس از تصویب شورای اسلامی شهر در سال 1398 ملاک عمل کمیسیون ماده صد قرار گیرد.