گزارش تصویری اولین جلسه هماهنگی بازنگری طرح جامع شهر های یزد _ حمیدیا_ شاهدیه با موضوع نقشه پايه طرح

گزارش تصویری اولین جلسه هماهنگی بازنگری طرح جامع شهر های یزد _ حمیدیا_ شاهدیه با موضوع نقشه پايه طرح