گزارش تصویری/ جلسه ساماندهی میدان دروازه قرآن یزد

گزارش تصویری/ جلسه ساماندهی میدان دروازه قرآن یزد