گفتگوی معاون شهرسازی و معماری با برنامه رادیویی صدای شهر

گفتگوی معاون شهرسازی و معماری با برنامه رادیویی صدای شهر


گفتگوی معاون شهرسازی و معماری با برنامه رادیویی صدای شهر

گفتگوی محمد مهدی شرافت معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با برنامه رادیویی صدای شهر