بیست و سومین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

بیست و سومین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

بیست و سومین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه که مدیران مناطق و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های زیر مورد نقدی و بررسی قرار گرفت:

- طرح اجرایی بلوار نصر

- طرح اصلاح هندسی تقاطع خیابان امام و خیابان شهیدان ادهمی

- طرح اصلاح هندسی میدان فرهنگ (نعل اسبی)

- طراحی شهری از چهارراه سید مصطفی خمینی، بلوار سید محمد پاک نژاد تا شهید خلیل حسن بیگی

- طرح مسیر دوچرخه خیابان فرخی