صدور پروانه های ساختمانی به صورت مکانیزه و تک برگ

صدور پروانه های ساختمانی به صورت مکانیزه و تک برگ

صدور پروانه های ساختمانی به صورت مکانیزه و تک برگ

 

در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات شهرسازی به شهروندان محترم یزدی و نیز بهره مندی از سیستم های هوشمند دیجیتال و الکترونیک برای اولین بار در استان یزد، مقدمات صدور پروانه های ساختمانی بصورت مکانیزه و تک برگ از سوی حوزه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد فراهم گردید.

معاون معماری و شهرسازی گفت: با عنایت به اینکه طراحی دفترچه های شناسنامه ساختمانی مربوط به حدود 24 سال پیش و به صورت دستی می باشد،  همچنین با توجه به حجم اطلاعاتی که در حال حاضر باید در پروانه درج گردد (از قبیل تعدد مهندسان طراح و ناظر، اطلاعات مربوط به آتش نشانی و طبقات ساختمان به صورت جداگانه) و با توجه به اینکه در حال حاضر کلیه اطلاعات مالک و ملک در سیستم شهرسازی ورود میگردد، پیشنهاد شد خروجی های سیستم در کاغذهای مخصوص چاپ و پروانه ها و گواهی های بعدی بصورت تک برگ صادر شود و جایگزین دفترچه های شناسنامه قبلی گردد. 

شایان ذکر است از مزیت های این امر، علاوه بر دقت در پروانه های صادره، سرعت بالا و قابلیت دسترسی سیستمی و برخط  بر مجوزهای صادره توسط مناطق و نواحی شهرداری یزد می باشد.