طرح اجرایی، مصوب بلوار 35 متری انتظار(رودخانه حسن آباد) به تایید شورا اسلامی شهر یزد رسید.


طرح اجرای، مصوب بلوار 35 متری انتظار(رودخانه حسن آباد) پس از تایید شورای اسلامی شهر یزد جهت اقدام به شهرداری منطقه دو ابلاغ گردید.