طرح اجرایی، مصوب شبکه 24 متری ادامه خیابان عفت به بلوار استقلال به تایید شورای اسلامی شهر یزد رسید.


طرح اجرایی، مصوب شبکه  24 متری ادامه خیابان عفت به بلواراستقلال پس از تایید شورای اسلامی شهریزد جهت اجرا به شهرداری منطقه یک ابلاغ گردید.