فضای باز مورد نیاز هر واحد مسکونی چقدر است؟

فضای باز مورد نیاز هر واحد مسکونی چقدر است؟

30 مترمربع