کرسی مجاز ساختمانهای مختلف چقدر است؟

کرسی مجاز ساختمانهای مختلف چقدر است؟

مسکونی 170 سانتی متر،  تجاری 60 سانتی متر و سایر کاربریها 100 سانتی متر