الف) مشخصات شخص حقیقی

ب) مشخصات شخص حقوقی

ج) مشخصات تماس

ج) اطلاعات مربوط به ایده

حوزه شمول ایده: